Схема "Училищен плод"


http://schoolfruit.dfz.bg/index.php?p=news&area=1&newsid=69&name=dokumenti-za-otchitane-po-shemite-uchilischen-plod-i-uchilischno-mlyako-za-uchebnata-godina-2016-2017

/ Пълноекранен преглед

Документи за отчитане по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ за учебната година 2016/2017


Заявката за плащане се подава в съответната областна структура на ДФ „Земеделие“ във формат „CSV“, изготвен от заявителя, съгласно инструкция за направа на “CSV”, която се намира в Част II от образеца на заявката. Към нея заявителите прилагат следните документи:
        

 

  1. Заявка за плащане по образец (във формат CSV“, изготвен от заявителя, съгласно инструкция за направа на “CSV”, която се намира в Част II);
  2. Заповед или нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да подаде документите;
  3. Заверени "Вярно с оригинала" копия на първични счетоводни, разходооправдателни документи, доказващи закупуването на продуктите, предоставяни и по двете схеми през периода, за който се иска плащането, а за производителите на плодове и зеленчуци – сертификат за съответствие на качеството. В случаите, когато оригиналният документ е изготвен на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на български език (документът не се изисква в случаите на производител на мляко и млечни продукти);
  4. Заверени "Вярно с оригинала" копия на първични счетоводни, разходооправдателни документи, издадени от заявители по чл. 13, ал.1, т. 2 и т. 3 на всяко учебно заведение, което представляват /фактури/;
  5. Заверено "Вярно с оригинала" копие на справка от счетоводните записи - удостоверяваща заприходяването на фактурите за закупени продукти, а за заявителите регистрирани по реда на Закон за данък добавена стойност - дневник на покупки за периода;
  6. Заверено "Вярно с оригинала" копие на извлечение от банкова сметка, доказващо извършени плащания по банков път, или копие на фискален касов бон, удостоверяващ плащане в брой (документът не се изисква в случаите на производител);
  7. Подписана/и и подпечатана/и от директора на учебното заведение Част ІІ А и/или Част ІІ Б към заявката за плащане, включващо/и следната обобщена информация за отчетния период: действително доставените количества продукти, общия брой деца и ученици по чл. 8, записани в съответното учебно заведение и информация за приложените съпътстващи мерки;
  8. Документ, доказващ процентното съдържание на мляко, захар и други съставки в продуктите по приложение № 1;
 "Copyright © 2012 | Схема "Училищен плод" | Powered by Екипа на МТ v1.04