Схема "Училищен плод"


http://schoolfruit.dfz.bg/index.php?p=articles&area=1&catid=8&name=normativna-uredba

/ Пълноекранен преглед

Статии
Бърз преход:  
Европейско законодателство
Национално законодателство
Национална стратегия за прилагане на схема "Училищен плод"


27.07.2012

Актове и регламенти, приети по силата на Договорите за ЕО/Евратом
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 13/2009 НА СЪВЕТА от 18 декември 2008 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 относно финансирането на Общата селскостопанска политика и на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) с цел да се създаде схема за предлагане на плодове в училищата РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 288/2009 НА КОМИСИЯТА от 7 април 2009 г. за...

 
07.04.2015

Наредба за условията и реда за прилагане на схема
 НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"
Приета с ПМС № 251 от 27.09.2016 г., обн., ДВ, бр. 77 от 4.10.2016 г., в сила от 4.10.2016 г., изм. и доп., бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от 11.11.2016 г.

 

Пощенски бюлетин RSS 2.0"Copyright © 2012 | Схема "Училищен плод" | Powered by Екипа на МТ v1.04