Потребители: 0, Гости: 2

Търсещи ботове: 0Необходими документи

Необходими документи при кандидатстване за Схемата
От 15 август до 20 септември 2015 г. във всички Областни дирекции на Държавен фондЗемеделиесе приемат заявления за подпомагане по схематаУчилищен плодна ЕС.

 

Размерът на финансовата помощ на дете за доставка на плодове и зеленчуци за 2015/2016 учебна година по схемаУчилищен плоде 27,29 лв., а стойността на порция за дете – 0,68 лева (без ДДС). ДФЗемеделиеще изплаща финансова помощ за извършени до 40 броя доставки.

Крайният срок, в който Разплащателната агенция одобрява участниците в схемата е до 31 октомври. От 1 ноември започва доставянето на продуктите в учебните заведения.

 

При подаване на заявления за одобрение заявителите трябва да предоставят следните документи:

 

1. ЗА ЗАЯВИТЕЛИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ:

 

1.1 Заявление за одобрение на заявител по схема „Училищен плод” по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция

1.2 Декларация по чл. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема „Училищен плод” по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция

ВАЖНО:

В декларацията се попълва общия брой деца в учебното заведение, попадащи в целевата група, който трябва да кореспондира с информацията подавана от учебните заведения до Министерство на образованието, младежта и науката („Образец 1 / 2”).

1.3 Копие от документ за самоличност на директора на учебното заведение;

1.4 Заповед или нотариално заверено пълномощно от заявителя за лицето, упълномощено да подаде документите. В случай че е предоставена заповед за замесване или нотариално заверено пълномощно е необходимо да предоставите Декларация по смисъла на чл. 19 и 20 от ЗЗЛД, попълнена и подписана от упълномощеното лице;

1.5 График за доставка на плодовете и зеленчуците, подписан и подпечатан от директора на учебното заведение, включващ датите, на които ще се доставят продуктите, и общия брой на доставките; графикът може да включва доставка на ден на не повече от един вид от продуктите по приложение № 1 и не повече от 10 доставки на месец; при промяна на дата на доставка в графика се уведомява Държавен фонд "Земеделие" чрез подаване на нов график до 26-о число на месеца, предхождащ месеците, за които се отнася промяната;

1.6 Удостоверение за открита банкова сметка или извлечение/справка за банковата сметка с мокър печат и подпис на банков служител.

 

2. ЗА ЗАЯВИТЕЛИ ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И КООПЕРАЦИИ, ОДОБРЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ОБЩИНИ

 

2.1 Заявление за одобрение на заявител по схема „Училищен плод” по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция;

2.2 Декларация по чл. 10, т.2 и т.3 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема „Училищен плод” по образец утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция;

2.3 Декларация по чл. 10, т.1 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения – схема „Училищен плод” по образец от всяко учебно заведение, което представлява;

ВАЖНО:

В декларацията се попълва броя деца в учебното заведение, попадащи в целевата група, който трябва да кореспондира с информацията подавана от учебните заведения до Министерство на образованието, младежта и науката („Образец 1 / 2”).

2.4 Копие от документ за самоличност на законния представител;

2.5 Нотариално заверено пълномощно от заявители по чл. 10, т. 2 или заповед на заявители по чл. 10, т. 3 за лицето, упълномощено да подаде документите. В случай че е предоставена заповед за замесване или нотариално заверено пълномощно е необходимо да предоставите Декларация по смисъла на чл. 19 и 20 от ЗЗЛД, попълнена и подписана от упълномощеното лице;

2.6 График за доставка на плодовете и зеленчуците, подписан и подпечатан от директора на учебното заведение, включващ датите, на които ще се доставят продуктите, и общия брой на доставките; графикът може да включва доставка на ден на не повече от един вид от продуктите по приложение № 1 и не повече от 10 доставки на месец; при промяна на дата на доставка в графика се уведомява Държавен фонд "Земеделие" чрез подаване на нов график до 26-о число на месеца, предхождащ месеците, за които се отнася промяната;

2.7 Удостоверение за открита банкова сметка или извлечение/справка за банковата сметка с мокър печат и подпис на банков служител.

ВАЖНО:

1. Когато не разполагат с обект по чл. 11, ал. 3, т. 7 от Наредбата – договор с лице, което разполага с такъв обект за почистване и опаковане на плодовете и зеленчуците, сключен за периода на прилагане на схемата.

2. Заявителите
са длъжни при подаване на документите да представят за проверка оригиналите на всички документи, за които се изискват копия. Копията на документите се заверяват, като заявителят напише "Вярно с оригинала" и се подпише, а в случаите, когато е приложимо, да постави и печат.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

СПИСЪК НА ДОПУСТИМИ ПРОДУКТИ

ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ


Ябълки


Круши


Праскови


Сливи


Череши


 

 


Грозде


Банани


Мандарини


Портокали


Грейпфрути 

 
Киви

ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ


Моркови


Домати


Краставици

 
 


  


 

 

Автор: Admin от 27.07.2012
Оценка: 

  
Свързани галерии
 
  
Вие не можете да коментирате!

 

<< Юли 2016 >>
  Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. Сб. Не.
>  27  28  29  30 1 2 3
> 4 5 6 7 8 9 10
> 11 12 13 14 15 16 17
> 18 19 20 21 22 23 24
> 25 26 27 28 29 30 31

Европейска схема за предлагане на плодове в училищата, финансирана от
Бюджет на РБ/ДФ"Земеделие" с финансовата подкрепа на ЕС

© Copyright 2012, София, бул. "Цар Борис ІІІ" 136, тел. 02/81 87 100
| Принтирай | "Copyright © 2012 | Схема "Училищен плод" | Контакти |