Схема "Училищен плод"


http://schoolfruit.dfz.bg/index.php?p=articles&action=displayarticle&id=8

/ Пълноекранен преглед

Заявители - ЕТ, юридически лица

Специфика, когато заявителите са ЕТ, юридически лица

   Отдел ”Плодове и зеленчуци” на РА изплаща помощ на одобрени изпълнители по схемата за извършени до 40 на брой доставки на пресни плодове и зеленчуци на децата в учебните заведения, включени в схемата за предлагане на плодове в училищата и не повече от 10 доставки на месец.

Заявки за плащане се подават в Областните дирекции на ДФ „Земеделие”, отдел „ПСМП” в срок от 1-во до 10-то число на месеца, следващ отчетният период (отчетният период не трябва да е по-малък от един месец и не трябва да надхвърля три месеца). Не се налагат санкции, когато заявките за плащане са подадени от 1-во до 10-то число на третия месец след изтичане на отчетния период.
Примери:
   Ако отчетният период е един месец - ноември, заявка за плащане без санкции може да се подаде от 1 до 10 декември, 1 до 10 януари, 1 до 10 февруари.
   Ако отчетния период, за който кандидатствате за плащане обхваща два месеца – ноември и декември, заявка за плащане може да подадете от 1-во до 10-то число на януари, 1-во до 10-то число на февруари, 1-во до 10-то число на март.
   Ако отчетния период, за който кандидатствате за плащане обхваща три месеца – ноември, декември и януари, заявка за плащане може да подадете от 1-во до 10-то число на февруари, 1-во до 10-то число на март, 1-во до 10-то число на април.

 

Автор: Admin от 06.08.2012
Оценка: 

  
  • ВАЖНО: В посочената декларация, директора на учебното заведение заявява общия брой на децата от целевата група за съответния месец. Общият брой на доставените порции по приемо-предавателния протокол за съответния месец не трябва да надвишава общия брой на децата от целевата група за дадения месец от декларацията.
  • ВАЖНО: Съпътстващите педагогически мерки могат да бъдат насочени към придобиване на знания за mроизводството на плодове и зеленчуци, техните характеристики и начин на ползване, както и за значението на пресните плодове и зеленчуци за здравето и здравословното хранене.
Свързани галерии


"Copyright © 2012 | Схема "Училищен плод" | Powered by Екипа на МТ v1.04