Схема "Училищен плод"


http://schoolfruit.dfz.bg/index.php?p=articles&action=displayarticle&id=5

/ Пълноекранен преглед

Задължения за заявителите

Заявителите по схема „Училищен плод” поемат писмено следните задължения:
 
1. да върнат всяка помощ, която е изплатена неправомерно за съответните количества, ако се установи, че не изпълняват задълженията си по схемата, в срок до 10 дни от получаването на уведомление от Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция;
 
 2. да водят отделна счетоводна отчетност за дейностите по прилагане на схемата и да съхраняват всички документи, свързани с прилагането на схемата "Училищен плод", за срок минимум 3 години считано от годината, следваща тази на издаването им;
 
 3. да изискват всяка от доставките да отговаря на изискванията за качество съгласно Регламент (ЕО) на Комисията № 543/2011 и на изискванията за безопасност на храните;

 4. при поискване от служители на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, да предоставят допълнителни документи, свързани с прилагането на схемата;
 
 5. да осигурят достъп за проверки от служители на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, които имат за цел преглед на отчетността, както и за физически проверки;
 
 6. при поискване от служители на Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция, да предоставят в срок информацията, която е необходима за мониторинг на прилагането на   схемата;
 
 7. да не използват продуктите, които се доставят по схемата, за друго освен за консумация от децата или учениците в учебното заведение или в заведенията, за които са подали заявки за помощ;
 
 8. да раздават плодовете и зеленчуците по схемата отделно от другите храни, в деня на доставката, в подходящо време между основните хранения съгласно изискванията на чл. 8, ал. 7 и 8;

 9. всяко дете или ученик да получи полагащото му се количество плодове и зеленчуци съгласно размера на порциите плодове и зеленчуци, определени в приложение № 3;
 
 10. да предоставят плодовете и зеленчуците по схемата само на включени в групата деца или в класа ученици, които отговарят на изискванията на чл. 7; когато част от децата или учениците отсъстват, доставените за съответния ден количества плодове и зеленчуци се разпределят между присъстващите в групата деца или в класа ученици;
 
 11. да осигуряват регулярни доставки на плодове и зеленчуци в учебното заведение съгласно изготвен график; при промяна на дати на доставка в графика се уведомява Държавен фонд "Земеделие" чрез подаване на нов график до 26-о число на месеца, предхождащ месеците, за които се отнася промяната; графикът може да включва доставка на ден на не повече от един вид от продуктите по приложение № 1 и не повече от 10 доставки на месец;
 
 12. да предоставят плодовете и зеленчуците на децата и учениците съгласно изискванията на чл. 8, ал. 6;

 13. да поставят на добре видимо място - около главния вход на учебното заведение, плакат по чл. 9, ал. 3;

 14. да информират родителите за значението на плодовете и зеленчуците при изграждане на навици за здравословно хранене на техните деца;
 
 15. да осигуряват доставката в учебното заведение на минимум 4 различни продукта месечно от включените в приложение № 1;
 
 16. да прилагат поне една съпътстваща мярка съгласно чл. 6;
 
 17. да доставят в учебните заведения плодове и зеленчуци, с изключение на цитрусовите плодове и бананите, чрез местни покупки или от местни пазари.
 

 Заявителите по чл. 10, т. 2 и 3 подават декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие", с която поемат писмено следните задължения:
 
 1. задълженията по ал. 2, т. 1 – 6, 11, 12, 16 и 18;
 
 2. да водят отчет на имената и адресите на учебните заведения, за които разпределят плодове и зеленчуци;
 
 3. да водят отчет на продуктите и количествата, доставени на тези учебни заведения;
 
 4. да изискват прилагането на поне една съпътстваща мярка съгласно чл. 6;

 5. да доставят в учебните заведения пресни плодове и зеленчуци, които са достатъчни за прилагане на чл. 8, ал. 7;
 
 6. плодовете и зеленчуците, които се доставят в учебните заведения, да са подготвени и/или пакетирани в обект за производство или търговия с храни, регистриран по чл. 12 от Закона за храните за група храни – плодове и зеленчуци.
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
                                        СПИСЪК НА ДОПУСТИМИ ПРОДУКТИ
ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ
Ябълки
Круши
Праскови
Сливи
Череши
Грозде
Банани
Мандарини
Портокали
Грейпфрути
Киви
ПРЕСНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
Моркови
Домати
Краставици
 
 
 
 
 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
 
ПОРЦИИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ ЗА ЕДНО ДЕТЕ ИЛИ УЧЕНИК
 
 
№ по ред
 
Плод/зеленчук
 
Минимално тегло (кг) в една порция
 
Вид на предлагане
(цели, нарязани)
 
1.
 
Ябълки
 
0,125
 
цели
 
2.
 
Круши
 
0,100
 
цели
 
3.
 
Грозде
 
0,150
 
цели
 
4.
 
Праскови
 
0,150
 
цели
 
5.
 
Сливи
 
0,120
 
цели
 
6.
 
Банани
 
0,150
 
цели
 
7.
 
Портокали
 
0,150
 
цели
 
8.
 
Мандарини
 
0,140
 
цели
 
9.
 
Грейпфрут
 
0,150
 
белен
 
10.
 
Киви
 
0,090
 
белено
 
11.
 
Череши
 
0,150
 
цели
 
12.
 
Домати
 
0,100
 
цели
 
13.
 
Краставици/корнишони
 
0,100
 
нарязани
 
14.
 
Моркови
 
0,100
 
белени и нарязани
 
 
 Приложение № 4
към чл. 13, ал. 1
(Ново – ДВ, бр. 26 от 2015 г.,
в сила от учебната 2015/2016 г.)
Съпътстващи мерки, за които се възстановяват разходите за прилагане
 
Раздел І. Разходи за съпътстващи мерки:
А) Посещения на стопанства, произвеждащи плодове и/или зеленчуци, овощни градини/организации на производители, складове за сортиране и пакетиране на плодове и зеленчуци и пазари.
1. Разходи за транспорт на учениците и учителите до мястото на дейността и за посещението в стопанството – за допуск или билети. Транспортът включва застраховката.
2. Разходи за транспорт и достъп за лица, различни от ученици и учители – родители и водач на транспортното средство, които не надвишават 10 на сто от разходите за всички ученици и учители, участващи в посещението.
3. Разходи за плодове и зеленчуци във връзка с посещението, ако не са включени в цената на допуск или билета.
Б) Създаване и поддържане на градини. Трябва да има ясна връзка на тези разходи с целите на схемата. Всички разходи трябва да са пропорционални на мащаба на градината. Употребата на закупените материали трябва да е ограничена единствено до дейности, свързани със схемата.
1. Закупуване на разсад и семена, овощни дръвчета и храсти.
2. Наемане или закупуване на специални градински инструменти и безмоторно оборудване (лопата, мотика, маркуч, лейка, саксии и други материали).
3. Листовки и други информационни материали по градинарство – за разходите по буква "Д".
4. Закупуване на почва, торф, торове, биологични материали за контрол на вредители и плевели, оборудване за компостиране.
5. Оранжерии за класната стая, хоби оранжерия на открито.
6. Превоз на материалите по предходните точки, пощенски разходи и доставка.
7. Наемане на външен експерт или квалифициран персонал за създаване и предоставяне на насоки и обучение на учениците и учителите за поддръжката на градината. Външният изпълнител трябва да е нает с договор за всички предоставени услуги и спецификация на разходите.
В) Организиране и провеждане на курсове по дегустация и готварство с плодове и зеленчуци.
1. Осигуряване на професионална подкрепа от диетолози, готвачи или други професионалисти. Наемат се с подробен договор и спецификация за разходите.
2. Закупуване на инструменти и прибори, необходими за извършване на дейността.
3. Закупуване на плодове и зеленчуци и на други допълнителни съставки.
4. Информационни материали по дегустация и готварство за ученици и родители – за разходите по буква "Д".
Г) Запознаване на децата със земеделието, здравословните хранителни навици и опазването на околната среда.
1. Информационни материали за земеделието, здравословните хранителни навици и опазването на околната среда за ученици и родители – за разходите по буква "Д".
2. Планове на занимания и работни листове за учениците.
3. Представления извън класната стая от лица, различни от учителите, като театър, изложби и други събития – за разходите по буква "А".
Раздел ІІ. Допълнителни разходи:
Д) Информационни материали и награди за децата и материали за обучение на учители и родители.
1. Информационни материали, свързани със схемата: брошури, дипляни, книжки с рецепти, информационни DVD и филми, информационни материали за насърчаване на консумацията на плодове и зеленчуци – брошури, плакати и други материали, с които училищата подпомагат планирането и изпълнението на мерки за обучение по хранене (оформление, печат, доставка).
2. Наемане на основно оборудване за информационни цели, свързани със схемата – екрани и дъски.
3. Разходи, свързани с обучението на учители и училищен персонал (готвачи) във връзка с насърчаване консумацията на плодове и зеленчуци и здравословното хранене, проведено от външни експерти, включващи хонорар и транспортни разходи за лектора.
4. Малки забавни награди за децата, като несесери, цветни моливи, стикери, кутии за единични плодове и др.
Е) Състезания и игри.
1. Информационни материали и награди от буква "Д" за участие в състезания и игри, свързани с плодовете и зеленчуците.
Ж) Промотиране и интернет страница.
1. Актуализиране и поддържане на интернет страница, свързани с постигане на целите на схемата.
2. Промотиране на плодове и зеленчуци от съответния регион.
3. Промотиране на други земеделски продукти.
 
  Приложение № 5
към чл. 13, ал. 3
(Ново – ДВ, бр. 26 от 2015 г.,
в сила от учебната 2015/2016 г.)
Съпътстващи мерки, за които не се възстановяват разходите за прилагане
 
А) При посещения на стопанства, произвеждащи плодове и/или зеленчуци, овощни градини/организации на производители, складове за сортиране и пакетиране на плодове и зеленчуци и пазари.
1. Разходи за заплата и допълнително заплащане на учител, като лектор или водач.
2. Подаръци, компенсации или заплати за приемащия домакин, фермер или за шофьора.
3. Застраховка на децата.
4. Разходи за обяд или закуска.
5. Закупуване на продукти, книги и други във връзка с посещенията, различни от образователните материали.
6. Разходи за фермера или за трето лице, като лектор или водач, освен ако тази дейност е възложена на външен изпълнител.
Б) Създаване и поддържане на градини.
1. Поддръжка на зелените площи около училището (тревни площи, цветни лехи).
2. Покупка на моторно градинско оборудване, като косачка, култиватор, напоителни системи.
3. Покупка на работно облекло и обувки за децата, на работни маси и пейки.
4. Разходи за учители и родители.
5. Разходи за ангажиране на широкоразпознаваемо лице (знаменитост).
В) Организиране и провеждане на курсове по дегустация и готварство с плодове и зеленчуци.
1. Разходи за обучение за диетолози или специалисти по хранене.
2. Закупуване на съдове за готвене и прибори за многократна употреба.
Г) Запознаване на децата със земеделието, здравословните хранителни навици и опазването на околната среда.
1. Театрални и други представления, които не се отнасят до или не включват дегустация на плодове и зеленчуци.
2. Раздаване на плодове и зеленчуци за семействата.
3. Разходи за съпътстващи мерки, които дублират части от учебната програма.
Д) Информационни материали и награди за децата и материали за обучение на учители и родители.
1. Хартия, картон, маркери и други материали за рисуване.
2. Заплащане за лектор или учител.
3. Закупуване на сокоизстисквачка или сушилня за плодове.
4. Организиране на информационни събития за деца, родители и учители.
5. Електронни награди, като електронни плейстейшъни, айподи и др.
Е) Състезания и игри.
1. Игри и състезания (като спортни игри, рисуване), които не са свързани с плодове и зеленчуци и с целите на схемата, освен когато са придружени от дегустация на продукт.
2. Електронно оборудване, като фотокамери и др.
3. Спортно оборудване за състезания.
4. Разходи за персонал за организиране на състезанието и за снимки.
5. Разходи за участие на разпознаваемо лице (знаменитост).
Ж) Промотиране и интернет страница.
1. База данни на експерти и събиране на информация за храните и хранителния състав, сайт за храненето в училище.
2. Медийни кампании за здравословно хранене, конференции по схемата за широката публика.
3. Участия в панаири и изложения.
4. Изработване на постери и билбордове, изложби и декориране на столова, класни стаи и информационни табла.
5. Разходи за принтиране, разпространение, медии, филмиране и дизайн.
 

 

Автор: Admin от 27.07.2012
Оценка: 

  
Свързани галерии


"Copyright © 2012 | Схема "Училищен плод" | Powered by Екипа на МТ v1.04